El glossari de l’emprenedor

8/06/2016

emprenedor

En aquest post, repassem el vocabulari bàsic que els emprenedors han de conèixer perquè la seua arribada al món de l’empresa siga més fàcil.

Acceleradora d’empreses: és un programa intensiu de tres a quatre mesos de durada afavorida per una organització (normalment amb una xarxa d’inversors darrere) que aglutina una sèrie d’assessors, tutors, inversors i emprenedors que proporcionen experiències i formació especialitzada sobre les qüestions més rellevants per als socis fundadors de startups.

Business Angel: és un inversor privat que inverteix en les fases inicials (llavor o seed) d’un projecte empresarial, assumint, per tant, un risc molt elevat per la seua inversió

Capital: són els fons aportats pels accionistes en el moment la constitució de la societat. Està dividit en accions d’igual valor nominal. Es pot incrementar mitjançant ampliacions de capital, emissió d’accions noves o l’elevació del valor nominal.

Demo Day: els programes d’acceleració/incubació solen incloure al final l’oportunitat de realitzar un elevator pitch davant una comunitat d’inversors acreditats seleccionats per l’organització.

Elevator Pitch: literalment és el discurs de l’ascensor. Es basa en la idea que l’emprenedor ha de ser capaç de seduir a un inversor sobre el seu projecte empresarial en el temps que tarda un ascensor a pujar a una planta d’un edifici, és a dir,  en menys d’un minut.

emprenedor

Family, Fools & Friends: les 3 F´s són les primeres fonts de finançament externes a les quals apel·len els emprenedors en les fases inicials d’un projecte startup. Són literalment els familiars, els bobos i els amics.

Govern corporatiu: és el conjunt de regles i normes autoimposades per una companyia que afecten al funcionament intern dels òrgans de govern de la societat o corporació, tals com el Consell d’Administració, els Comités de direcció, la Junta d’Accionistes, l’equip directiu de la companyia, auditors, etc. En les startups és convenient definir les regles bàsiques de funcionament entre els socis fundadors, la previsió de la creació d’un Consell d’Administració o/i un Consell Assessor a l’entrada d’un inversor financer.

Incubadora: les diferències són molt subtils pel que fa a una acceleradora d’empreses. La més important és la durada del programa d’incubació davant del de l’acceleradora, ja que la primera pot perllongar-se fins a 2 o 3 anys. Els serveis prestats són similars i solen proporcionar l’oportunitat de presentar el projecte davant un panell d’inversors.

Liquiditat: capacitat per a fer front a les obligacions econòmiques en la data del seu venciment. Es pot fer per conversió d’un actiu en diner efectiu o equivalent.

Mentor: en la fase d’arrencada d’una startup és una figura molt important. Solen ser emprenedors o fundadors de startups reconegudes, persones experimentades que han tingut èxit en algun dels projectes que han desenvolupat. Aporten experiència i visió als fundadors d’empreses que participen en fòrums i programes d’acceleració. Moltes vegades s’acaben convertint en inversors de les startups amb les quals col·laboren.

Networking: és l’art de construir i mantenir relacions personals i professionals al llarg del temps, que impliquen un benefici per a ambdues persones.

Pla de negoci: és un document formal, elaborat per escrit, que defineix amb claredat els objectius d’un negoci i descriu els mètodes que es van a emprar per a aconseguir-los. El Pla de Negocis ajuda a assignar els recursos en forma apropiada, a fer cara a complicacions imprevistes i prendre bones decisions.

emprenedor

Risc: condició en la qual existeixen possibilitats que ocórrega alguna adversitat que no permeta el resultat positiu que s’espera. És el càlcul conjugat i anticipat de les possibles pèrdues ocasionades de les amenaces i de les febleses.

Spin-off:  és la constitució d’una societat mercantil a partir dels treballs de recerca d’un departament universitari o d’un centre de recerca. L’equip investigador constitueix una societat mercantil independent de la qual són socis fundadors, a la qual es transfereix la titularitat de la IP o una llicència exclusiva sobre la mateixa atorgada pel centre investigador.

Start-up:  organització humana amb gran capacitat de canvi, que desenvolupa productes o serveis, de gran innovació, altament desitjats o requerits pel mercat, on el seu disseny i comercialització estan orientats completament al client.

Transferència de coneixement: és el conjunt d’activitats dirigides a la difusió de coneixements, experiència i habilitats amb la finalitat de facilitar l’ús, l’aplicació i l’explotació del coneixement i les capacitats en R+D de la universitat fora de l’àmbit acadèmic, ja siga per altres institucions de R+D, el sector productiu o la societat en general.

Viver d’empreses: és un espai físic, especialment dissenyat per a acollir empreses de nova creació, on els emprenedors poden disposar d’unes instal·lacions i serveis a uns preus més reduïts que els del mercat.

Tags
,