Presiona "Enter" para comenzar tu búsqueda

Càtedra de Cultura Empresarial

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) l’informem que les dades de caràcter personal proporcionats a través de la present pàgina web, i els que ens facilite en qualsevol moment a ADEIT, seran inclosos en fitxers de dades titularitat d’ADEIT i mantinguts sota la seua responsabilitat. La finalitat d’aquests fitxers és el compliment i gestió de forma adequada de les relacions que mantenim amb vosté. Les seues dades podran ser comunicats a aquells tercers necessaris per a les finalitats indicades en cada cas i per a realitzar les gestions sol·licitades per vosté, entre ells, a la Universitat de València i per obligacions legals.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió o “dret a l’oblit”, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades respecte a les seues dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu d’ADEIT, situada en la Plaça Verge de la Pau, 3, 46001, València o a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: datos@adeituv.es. Aquesta comunicació haurà d’incloure nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, direcció a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu vàlid.
L’enviament de la seua informació personal a través de la present pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seues dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat així com, en cas que accepte a això, l’enviament de comunicacions promocionals o publicitàries per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics o telemàtics.

Compartir
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +